خروج برای عدل‌آباد
سوخت مردم؛ سوخت دولت
چهره عدل و ظلم در انگاره «یارانه‌های پنهان»
تب تند تورم
حقوق های ناعادلانه
نابرابری اقتصادی با صلح نمی میرد