اقامه عدالت اجتماعی، اقامه برترین ارزش اجتماعی است که با یک خلا جدی مواجه است: خلا عدالت پژوهی. عدالت پژوهی نیز توام با عدالت خواهی و اقدام است. در حقیقت، معرفت و عمل که دارای یک تاثیر و تاثر متقابل هستند، در این مسیر، توامان پیگیری می شوند. از این رو باید جریان عدالت پژوهی و عدالت خواهی را به نحوی تعریف کرد که تبدیل به یک امر واحد شوند نه دو عنصر در کنار هم.

 

چشم انداز هسته عدالت پژوهی، تاسیس مرکزی است که عدالت پژوهی و عدالت خواهی را همراه با هم پیش برد. این مرکز، قرار است جریان خط مشی گذاری کشور را بر اساس ارزش عدالت، پایش و پالایش نماید. از این رو در عرصه های مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی از زاویه تحلیل و بررسی عدالت اجتماعی ورود خواهد داشت.

آخرین یادداشت های تحلیلی

آسیب شناسی آموزش رسمی عمومی از منظر عدالت آموزشی در دوران شیوع کرونا
مطهری و نگاه سوم به انسان: صنعت، تربیت یا رشد
آینده‌پژوهی مقوله «کار»: تأملی برای الگوی پایه پیشرفت

آخرین رویدادها

یادداشت های دوفصلنامه عدالت اجتماعی

پیشرفت پروژه های اخیر

کتاب «نظریه اسلامی عدالت در اندیشه متفکران اسلامی معاصر»
محاسبه شاخص ترکیبی برای سال های 1396-1397
گزارش «یارانه پنهان»
گزارش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در بودجه سالانه
پیشنهادیه خط مشی «کنکور»
  • کتاب
  • گزارش
  • دوفصلنامه
  • مقالات
  • پروژه
  • چند رسانه ای
  • طرح درس
  • سیر مطالعاتی