تحلیلی بر ابعاد توزیعی بازار سرمایه در اقتصاد ایران
خروج: فرمان کرونا به فعالین بازار کار
انحصارطلبی؛ بلای جان آموزش و پرورش
آسیب شناسی آموزش رسمی عمومی از منظر عدالت آموزشی در دوران شیوع کرونا
آینده‌پژوهی مقوله «کار»: تأملی برای الگوی پایه پیشرفت
«قانون کار» در دو راهی
سوخت مردم؛ سوخت دولت
عدالتِ سندی، عدالتِ شاخصی
هدایت کور
حکمرانی نرم به زبان شاخص‌ها