انحصارطلبی؛ بلای جان آموزش و پرورش
آسیب شناسی آموزش رسمی عمومی از منظر عدالت آموزشی در دوران شیوع کرونا
آینده‌پژوهی مقوله «کار»: تأملی برای الگوی پایه پیشرفت
«قانون کار» در دو راهی
سوخت مردم؛ سوخت دولت
عدالتِ سندی، عدالتِ شاخصی
هدایت کور
حکمرانی نرم به زبان شاخص‌ها
مهارت یا مدرک؛ دوران سیطره کیفیت بر کمیت
مرگ بر مهارت؛ مرگ بر تکنیک زدگی