سوخت مردم؛ سوخت دولت
نه چپ؛ نه راست؛ فقط انقلابی عدالت‌خواه
عدالتِ سندی، عدالتِ شاخصی
هدایت کور
امام حسین(ع) عدل مطلق
حکمرانی نرم به زبان شاخص‌ها
قدم زنی در تاریکی
مهارت یا مدرک؛ دوران سیطره کیفیت بر کمیت
مرگ بر مهارت؛ مرگ بر تکنیک زدگی
عدالت در تخصیص منابع