آسیب شناسی آموزش رسمی عمومی از منظر عدالت آموزشی در دوران شیوع کرونا
مطهری و نگاه سوم به انسان: صنعت، تربیت یا رشد
آینده‌پژوهی مقوله «کار»: تأملی برای الگوی پایه پیشرفت
«قانون کار» در دو راهی
خروج برای عدل‌آباد
کرونا عدالت نمی‌فهمد؛ تأملی بر ساخت طبقاتی ویروس کرونا
تراژدی کارگران در «کارخانه آمریکایی»؛ آرمان‌شهری که محقق نمی‌شود!
سوخت مردم؛ سوخت دولت
نه چپ؛ نه راست؛ فقط انقلابی عدالت‌خواه
عدالتِ سندی، عدالتِ شاخصی