سوخت مردم؛ سوخت دولت
حکمرانی نرم به زبان شاخص‌ها
قدم زنی در تاریکی
مهارت یا مدرک؛ دوران سیطره کیفیت بر کمیت
چهره عدل و ظلم در انگاره «یارانه‌های پنهان»
تب تند تورم
مصائب اصلاح اقتصادی
رونق تولید در انتظار رونق انتخاب‌های درست
نئولیبرالیسم با پرچم عدالت خواهی
آموزش عدالت؛ نسخه ۲۰۱۸