خروج: فرمان کرونا به فعالین بازار کار
آسیب شناسی آموزش رسمی عمومی از منظر عدالت آموزشی در دوران شیوع کرونا
«قانون کار» در دو راهی
کرونا عدالت نمی‌فهمد؛ تأملی بر ساخت طبقاتی ویروس کرونا
تراژدی کارگران در «کارخانه آمریکایی»؛ آرمان‌شهری که محقق نمی‌شود!
سوخت مردم؛ سوخت دولت
حکمرانی نرم به زبان شاخص‌ها
قدم زنی در تاریکی
مهارت یا مدرک؛ دوران سیطره کیفیت بر کمیت
چهره عدل و ظلم در انگاره «یارانه‌های پنهان»