مدیریت فضای عدالت پژوهی

1. بررسي برنامه هاي آموزشي و تربيت سرمايه انساني مورد نياز در حوزه عدالت
2. بررسي برنامه هاي پژوهشي مربوط به مساله عدالت و حل مسائل و معضلات معرفتي آن
3. رصد و پايش مستندات اجرايي و تقنيني در باب عدالت
4. مستندسازی، گفتمان سازی، جریان سازی، نهادسازی
5. سایر

دکمه بازگشت به بالا