مدیریت فضای عدالت پژوهی

1. بررسي برنامه هاي آموزشي و تربيت سرمايه انساني مورد نياز در حوزه عدالت
2. بررسي برنامه هاي پژوهشي مربوط به مساله عدالت و حل مسائل و معضلات معرفتي آن
3. رصد و پايش مستندات اجرايي و تقنيني در باب عدالت
4. مستندسازی، گفتمان سازی، جریان سازی، نهادسازی
5. سایر

عدالت بر مدار لیبرالیسم

پیش فرض این بود که در طول تاریخ اندیشه های سیاسی، با اوج گیری مسأله فردیت و آزادی به همراه احساس دوگانگی بین آنها…