محصولات هسته عدالت پژوهی در قالب کتاب، گزارش، مقاله، نشریه، چند رسانه ای، طرح درس و سیر مطالعاتی قابل عرضه هستند. سیر مطالعاتی، مقالات و طرح درس را در همین سایت می توان مشاهده کرد.
برای تهیه کتب و شمارگان دو فصلنامه عدالت اجتماعی می توان به سایت فروشگاه مرکز رشد مراجعه کرد.

دو فصلنامه

تحلیل اخلاقی خدمت وظیفه سربازی از منظر نظریه های وظیفه گرا و پیامدگرا
مستند نقطه گمشده
سیر مطالعاتی

سطح۱

طرح درس