پروژه های سال ۱۳۹۸

سایر پروژه های در دستورکار


  1. بازار کار از منظر عدالت

  2. شاخص های آموزش و پرورش

  3. تحلیل صورت مذاکرات شورای عالی آموزش و پرورش

  4. شماره چهارم دوفصلنامه عدالت اجتماعی

شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی
کتاب «نظریه اسلامی عدالت اجتماعی در اندیشه متفکران اسلامی معاصر»
شماره سوم دو فصلنامه عدالت اجتماعی
کتاب «عدالت به زبان ساده»
جلد دوم کتاب «گفتارهایی در عدالت اجتماعی»