نشست رونمایی گزارش «پیدا و پنهان یارانه‌ها»
مسئله شناسی عدالت اجتماعی در ایران معاصر (۱۰)
مسئله شناسی عدالت اجتماعی در ایران معاصر(۶)
چهره عدل و ظلم در انگاره «یارانه‌های پنهان»