کرونا عدالت نمی‌فهمد؛ تأملی بر ساخت طبقاتی ویروس کرونا
بی عدالتی یعنی فقر و نابرابری
تب تند تورم
اندیشمند نابرابری و پرسش های مهم او: گذری در اندیشه های برانکو میلانوویچ
تقلیل معنای عدالت اجتماعی به شمولیت اجتماعی