شباک: داده‌های آماری تملک شخصی افراد نیست/ نیازمند تحول در فرهنگ دستگاه‌ها برای تبادل داده‌ها هستیم
شاخصی برای عدالت؛ یک افق گشایی تازه در عدالت پژوهی
شاخصی در جمع عدالت پژوهان
نشست رونمایی از کتاب «شاخصی برای عدالت»
سیری در رسیدن به شاخص های عدالت اقتصادی
نشست نقد و بررسی گزارش شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی