گفتگوی تلویزیونی «مدرسه ایران»
قصه ورود من به دانشگاه
چگونه کنکور را از میان برداریم؟ (۱)
برنامه تلویزیونی تهران۲۰
گفتگوی رادیویی «تاریخچه آموزش ۲۰۳۰»
گفتگویی رادیویی: امام، مستضعفان و بازتوزیع سرمایه های ملی
انحصارطلبی؛ بلای جان آموزش و پرورش
آسیب شناسی آموزش رسمی عمومی از منظر عدالت آموزشی در دوران شیوع کرونا
هدایت کور