پرتویی از عدالت در اندیشه آیت‌الله طالقانی(ره)
عدالت در اندیشه امام موسی صدر (۶)