اکران و بررسی مستند «بمب ساعتی»
مسئله شناسی بازار کار ایران