گفتگوی رادیویی «تاریخچه آموزش ۲۰۳۰»
گفتگویی رادیویی: امام، مستضعفان و بازتوزیع سرمایه های ملی
عدالت در اندیشه امام موسی صدر (۱)
گزارش رادیویی «اصلاح ساختار بودجه»