صورت بندی دستگاه نظریه پردازی عدالت در اندیشه امام خمینی (ره)