بررسی یک نزاع: عدل از صفات ذات حق است یا صفات فعل؟