صورت بندی دستگاه نظریه پردازی عدالت در اندیشه امام خمینی (ره)
بخل، ایمان به غیب و مسئله عدالت