نشست تخصصی بررسی آسیب های اجتماعی و برنامه های فرهنگی نهادهای بین المللی