مسئله شناسی عدالت اجتماعی در ایران معاصر(۶)
چهره عدل و ظلم در انگاره «یارانه‌های پنهان»
مسئله شناسی عدالت اجتماعی در ایران معاصر (۵)
مسئله شناسی عدالت اجتماعی در ایران معاصر (۴)
مسئله شناسی عدالت اجتماعی در ایران معاصر (۳)
مسئله شناسی عدالت اجتماعی در ایران معاصر (۲)
تحلیل لایحه بودجه ۱۳۹۸ از منظر عدالت اجتماعی
نئولیبرالیسم با پرچم عدالت خواهی
بحران و  آدرس ­های نادرست
صورت بندی دستگاه نظریه پردازی عدالت در اندیشه امام خمینی (ره)