بازنشستگی یک قانون
ما و هفت‌تپه تحریف؛ اندر حکایت خصوصی‌سازی کار، پول و آموزش و تحریف‌های آن
تحلیلی بر ابعاد توزیعی بازار سرمایه در اقتصاد ایران
سوخت مردم؛ سوخت دولت
نه چپ؛ نه راست؛ فقط انقلابی عدالت‌خواه
چهره عدل و ظلم در انگاره «یارانه‌های پنهان»
فَراری در جستجوی فِراری؛ بحثی در مورد سینمای عدالت اجتماعی به بهانه اکران فیلم «فِراری»
پروژه عدالت جهانی: جستجوی عدالت در پرتو حاکمیت قانون