همه برنامه‌های یک دولت برای بودجه‌اش…
بازنشستگی یک قانون
ما و هفت‌تپه تحریف؛ اندر حکایت خصوصی‌سازی کار، پول و آموزش و تحریف‌های آن
تحلیلی بر ابعاد توزیعی بازار سرمایه در اقتصاد ایران
خروج برای عدل‌آباد
سوخت مردم؛ سوخت دولت
چهره عدل و ظلم در انگاره «یارانه‌های پنهان»
تب تند تورم
حقوق های ناعادلانه
نابرابری اقتصادی با صلح نمی میرد