1. پیشبرد ایده رصدخانه عدالت اجتماعی
 2. کتاب «نظریه اسلامی عدالت اجتماعی»
 3. گزارش «دستمزد عادلانه»
 4. گزارش «یارانه پنهان»
 5. گزارش «تنوع آموزش»
 6. پیشنهادیه خط مشی «کنکور»
 7. گزارش شاخص های آموزش و پرورش
 8. گزارش «سنجش شاخص ترکیبی عدالت در سال های ۱۳۹۶-۱۳۹۷»
 9. گزارش «شمول مالی»

پروژه های سال ۱۳۹۸

سایر پروژه های در دستورکار


 1. بازار کار از منظر عدالت

 2. شاخص های آموزش و پرورش

 3. تحلیل صورت مذاکرات شورای عالی آموزش و پرورش

شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی
کتاب «نظریه اسلامی عدالت اجتماعی در اندیشه متفکران اسلامی معاصر»
شماره سوم دو فصلنامه عدالت اجتماعی
کتاب «عدالت به زبان ساده»
جلد دوم کتاب «گفتارهایی در عدالت اجتماعی»