چگونه کنکور را از میان برداریم؟ (۲)
گفتارهایی پیرامون عدالت آموزشی (۸)
قصه ورود من به دانشگاه
چگونه کنکور را از میان برداریم؟ (۱)
برنامه تلویزیونی تهران۲۰
گفتگوی تلویزیونی «مدرسه ایران»
گفتگوی رادیویی «تاریخچه آموزش ۲۰۳۰»
گفتارهایی پیرامون عدالت آموزشی(۶)
گفتارهایی پیرامون عدالت آموزشی(۵)
گفتگوهایی پیرامون عدالت آموزشی (۴)