آثار و محصولات

اشاعه و ترویج

خط مشی جایگزین کنکور

مسئله تا راه حل

با ابعاد انتقادی مصوبه جلسات ۸۴۲-۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی آشنا شوید:

ویکی کنکور

تاریخچه
تحلیل موقعیت مسئله
تحلیل مسئله
مطالعه تطبیقی
راه حل و استراتژی تغییر
زمان بندی تغییر
لوازم تغییر

یادداشت و تحلیل

قوانین و مستندات