پایش هندسه معرفتی عدالت

گزارش پایش هندسه معرفتی عدالت در جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۰-۱۳۸۹

یکی از اولین و مهم ترین قدم ها در راه تحقق هر هدفی ارزیابی و برآورد دقیق توان دانشی و تئوریک جامعه علمی در مورد آن مقصود است. در واقع بدون اطلاع از مشخصات و ظرفیتهای نظری جامعه در حوزه های گوناگون امکان برنامه ریزی دقیق و جامع برای نیل به مقاصد مختلف فراهم نخواهد شد. به معنای دقیق تر، در شرایط پیچیده کنونی که علوم مختلف، ارتباطات وسیعی با یکدیگر داشته و حوزه های تخصصی زیادی را شکل داده اند، وجود نقشه راهی که بتواند ضمن بیان امکانات و شرایط موجود، به خواست ها، اندیشه ها، برنامه ها و فعالیت های اجرایی جهت دهد امری شایسته و بایسته خواهد بود.

گزارش حاضر به پایش هندسه معرفتی عدالت در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر طبقه بندی موضوعی عدالت JCS دست زده است. مقالات، پایان نامه ها و کتب از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹، دامنه این رصد و پایش را شکل می دهند.

نمودارهای گزارش پایش هندسه معرفتی عدالت در جمهوری اسلامی ایرانی

دکمه بازگشت به بالا