لزوم سرشماری نفوس و مسکن
عدالت، گامی در صراط مستقیم
از زمین نظریه تا میوه پیوست
قانون نظام رتبه‌بندی معلمان؛ پول‌پاشی کور و مخرب
تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین به نفع چه کسی؟
ارتباط پژوهش و صنعت؛ سهل و ممتنع
اقتصاد دانش‌بنیان مستلزم رهایی از تله تعادل مهارت‌های پایین
تقابل روایت ۴درصدی با روایت مردمی از اقتصاد دانش‌بنیان
دایره تنگ تعریف رایج اقتصاد دانش‌بنیان
گذار از کمیت تولید به کیفیت تولید