مقالات

بازخوانی نظریه شهید صدر در الگوی فقهی توزیع درآمد میان عوامل تولید بر اساس نظریه «عاملیت»

چکیده:

در ادبیات اقتصادی معاصر تعامل و روابط میان صاحبان عوامل تولید در قالب نظریه عاملیت مورد مطالعه قـرار مـی گیـرد. نظریه عاملیت به واسطه تمرکز بر تحلیل روابط کارفرما- کارگر یا مالک- عامل، زمینـه بحـث از تعیـین مالـک در نظریـه توزیع درآمد را فراهم می نماید. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال می پردازیم کـه آیـا بـازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس نظریه عاملیت می تواند به ارتقای آن کمک نماید. بنا به فرضیه مقالـه، بـازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اسـاس مـدل هـای مالـک – عامـل، باعـث ارتقـاء مباحـث از سـطح مباحـث مکتبـی و ایدئولوژیک به سطح مباحث نظری پیشرفته اقتصاد خرد می شود. یافته های مقاله نشان مـی دهـد کـه در رویکـرد شـهید صدر، الگوی مالک- عامل به لحاظ پرسش از کیستی مالک یا رئیس، الگویی ناهمگن و دارای قواعـد بـازی متناسـب بـا عقود مختلف قراردادی بین مالک و عامل است. بازخوانی نظریه توزیع درآمد شـهید صـدر بـر اسـاس رویکـرد عاملیـت نشان دهنده تمرکز ایشان بر روابط عادلانه اجتماعی است. بر این اساس، نظریه عدالت شـهید صـدر، بـه جـای توجـه بـه عدالت توزیعی و پسینی، از برقراری عدالت فرآیندی و پیشینی در نظام روابط میان کارگر و کارفرما سخن می گوید.

[pdf-embedder url=”http://qevam.rushd.ir/wp-content/uploads/2018/06/بازخوانی-نظریۀ-شهید-صدر.pdf” title=”بازخوانی نظریۀ شهید صدر”]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا