خروج: فرمان کرونا به فعالین بازار کار
انحصارطلبی؛ بلای جان آموزش و پرورش
آسیب شناسی آموزش رسمی عمومی از منظر عدالت آموزشی در دوران شیوع کرونا
کرونا عدالت نمی‌فهمد؛ تأملی بر ساخت طبقاتی ویروس کرونا