نشست رونمایی از کتاب «نظریه اسلامی عدالت اجتماعی» برگزار شد
هم اندیشی اقامه عدالت در زمین حکمرانی