بی عدالتی یعنی فقر و نابرابری
عدالت بر مدار لیبرالیسم