ما و هفت‌تپه تحریف؛ اندر حکایت خصوصی‌سازی کار، پول و آموزش و تحریف‌های آن
حکایت خصوصیزاسیون تعلیم و تربیت