تحلیلی بر ابعاد توزیعی بازار سرمایه در اقتصاد ایران