سوخت مردم؛ سوخت دولت
چهره عدل و ظلم در انگاره «یارانه‌های پنهان»