آینده‌پژوهی مقوله «کار»: تأملی برای الگوی پایه پیشرفت
سنجش پیشرفت و عدالت پس از انقلاب اسلامی