نظریه اسلامی عدالت اجتماعی؛ نظریه‌ای برای میدان عمل
نشست رونمایی از کتاب «نظریه اسلامی عدالت اجتماعی» برگزار شد