مهارت یا مدرک؛ دوران سیطره کیفیت بر کمیت
مرگ بر مهارت؛ مرگ بر تکنیک زدگی