دومین نشست تخصصی «تدبر موضوعی عدل و قسط در قرآن کریم»
اقامه قسط و جامعه سازی عادلانه
بخل، ایمان به غیب و مسئله عدالت
تشخیص موضوع به جای تعریف عدالت