فناوری و نابرابری(۲): آیا جامعه دانش محور و پساصنعتی سده بیست و یکم به سمت برابری پیش می رود؟
فناوری و نابرابری(۱): آیا توسعه فناوری های جدید و نوظهور، جهان ما را برابرتر کرده است؟