اقتصاد دانش‌بنیان مستلزم رهایی از تله تعادل مهارت‌های پایین