بازنشستگی یک قانون
خروج: فرمان کرونا به فعالین بازار کار
مهارت یا مدرک؛ دوران سیطره کیفیت بر کمیت
مسئله شناسی بازار کار ایران
انعطاف پذیری در بازار کار و مسئله عدالت