درآمدی بر الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله در عدالت پژوهی