دومین نشست تخصصی «تدبر موضوعی عدل و قسط در قرآن کریم»