عدالت در تخصیص منابع
گزارش رادیویی «اصلاح ساختار بودجه»
نقد و بررسی طرح «اصلاح ساختاری بودجه عمومی کشور»
مسئله شناسی عدالت اجتماعی در ایران معاصر (۸)