ما و هفت‌تپه تحریف؛ اندر حکایت خصوصی‌سازی کار، پول و آموزش و تحریف‌های آن
انواع کسب درآمد، مصرف درآمد و تصرف ملکی