دکتر خاندوزی: دستمزد عادلانه، مهم‌ترین متغیر در کسب رضایت عامه از نظام اقتصادی و سیاسی است
منطق تقسیم اموال؛ اسهام و ذوی الحقوق متفاوت