تراژدی کارگران در «کارخانه آمریکایی»؛ آرمان‌شهری که محقق نمی‌شود!