پس از ۸ سال
عدالت خواهی خوب، عدالت خواهی بد
تجربه نگاری عدالت پژوهی
درآمدی بر الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله در عدالت پژوهی
مقدمه ای بر عدالت پژوهی