تحلیلی بر ابعاد توزیعی بازار سرمایه در اقتصاد ایران
تبیین مفهومی نظریه عدالت اجتماعی در اندیشه شهید صدر
تسهیم ریسک و بازتوزیع ثروت
تخصیص عادلانه منابع مالی در نظام بانکداری اسلامی