عدالت توزیعی

تبیین مفهومی نظریه عدالت اجتماعی در اندیشه شهید صدر

به مناسبت ۱۹ فروردین ۱۳۵۹ سالروز شهادت شهید صدر رحمه الله علیه عدالت اجتماعی ارزشی اصیل، مبنایی اساسی و رکنی بی‌بدیل در مکتب…

تسهیم ریسک و بازتوزیع ثروت

تخصیص عادلانه منابع مالی در نظام بانکداری اسلامی

در تاریخ ۱۵/۹/۹۷ جلسه گروه عدالت در نظام مالی هسته عدالت پژوهی با موضوع ارائه پایان نامه ارشد جناب آقای شهاب آزادی با عنوان…