نشست رونمایی از کتاب «نظریه اسلامی عدالت اجتماعی» برگزار شد